Information

Under menyerna här finns både extern och intern (lösenordsskyddad) information.

Information från Årsmötet 2017

Lördagen den 11 februari hölls årsmöte i Skogsängskyrkan. Många medlemmar hade slutit upp för att samtala och delta i beslut.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Valen av styrelse, vice församlingsföreståndare och övriga förtroendevalda avlöpte väl. Dock är platsen som ordförande vakant även för 2017, och uppgiften kommer att liksom tidigare år cirkulera mellan styrelsemedlemmarna.  Men glädjande nog har vi i år fem styrelsemedlemmar och en suppleant.

Verksamhetsplan för 2017 med tydliga och mätbara mål antogs. Vi vill bland annat fortsätta att arbeta för mångfald och integration. Kontakterna med nyanlända har under 2016 utvecklats och fördjupats och målet är att bygga vidare på dessa kontakter. En annan mycket viktig målsättning är att inleda ett arbete med fokus på att i olika forum skapa möjlighet till fördjupade samtal om församlingens framtid inför kommande rekrytering av pastor/anställda.

Glädjande är att Skogsängskyrkan snart kommer att ha en ny hemsida. Ett smakprov visades. Mötet avslutades med en nattvardsgudstjänst.

Elvie Isaksson

Årsmötets sekreterare