Vår historia

Rönninge missionsförsamling har sina rötter i 1800-talets folkväckelse. Andliga sammankomster hölls till en början i hemmen. 1892 startades en söndagsskola på Rönninge gård.

Vid ett stugmöte i torpet Gustavslund den 23 nov 1901 bildade 18 personer ”Guds fria församling”. Församlingen växte och 1906 köpte man Skolberga, som vid den tiden var skola. Där hade man sin samlingslokal fram till 1919, då missionshuset ”Hermon” vid Hemtorpsvägen kunde invigas.

Församlingen hade nu anslutit sig till Svenska Missionsförbundet (sedermera Svenska Missionskyrkan) och namnet ändrades till Rönninge Missionsförsamling.

Barn- och ungdomsarbetet organiserades i SMU i Rönninge som drev scout- och tonårsverksamhet för skolungdomar.

Församlingen och missionshuset ”Hermon” blev en naturlig samlingspunkt för många aktiviteter i stationssamhället Rönninge som hade cirka 2 000 innevånare 1915 och 2 500 i början av 1960-talet.

När Salemstaden planerades på 1960-talet, reserverades en tomt för att bygga en ny frikyrka mer centralt. 1974 hade invånarantalet i Salem stigit till cirka 13 000 och behovet av en ny lokal var stort.

1976 fattades beslutet att bygga en ny kyrka och den 4 juni 1978 hade församlingen glädjen att inviga SKOGSÄNGSKYRKAN.

Församlingen hade nu fått en kyrka med lokaler väl anpassade för olika typer av verksamhet. Här kunde alla åldrar trivas. På veckodagarna fylldes kyrkan med verksamhet för barn och ungdom, träff för daglediga, körövningar mm och på söndagarna firades gudstjänst samtidigt som barnen samlades till söndagsskola.

Distriktsföreståndare Bernt Wåhleman sade i sitt invigningstal bland annat att ”Kyrkan är ett uttryck för vår tro. Men den är inte bara en byggnad av trä och tegel, utan vi fyller den med verksamhet av skiftande slag för att ge tillfälle till mänsklig värme och gudomlig närvaro”.

Detta är Skogsängskyrkans kännetecken även idag. Skogsängskyrkan har en öppen dörr för alla som vill ha gemenskap.

Idag tillhör Rönninge missionsförsamling Equmeniakyrkan, en av Sveriges största frikyrkor. Tre samfund med ursprung i den svenska folkväckelsen gick år 2011 samman.

De tre kyrkosamfunden var Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Församlingens högsta beslutande organ är församlingsmötet, där alla medlemmar har rösträtt och för ledningen svarar en vid ett årsmöte demokratiskt vald styrelse.

Barn- och ungdomsverksamheten som tidigare organiserades i SMU, heter nu Equmenia i Rönninge och tillhör riksorganisationen Equmenia.